Saturday, August 25, 2007

040 良人屬我、我也屬他


盧杞超弟兄令嬡凱瑩出閣之喜,特書〔良人屬我,我也屬他〕以賀。此語出自舊約聖經之〔雅歌〕二章十六節(良人屬我、我也屬他‧他在百合花中牧放群羊。)用篆書寫在5寸乘7寸大紅色畫紙上。

No comments: