Wednesday, November 15, 2006

014 愛蓮說

中學時讀中華文選,有周敦頤的〔愛蓮說〕,十分喜歡。沒有想過有機會把他寫下來。到我結婚,太太名叫麗蓮。我曾想過,如果能把〔愛蓮說〕寫了送給她,那會是何等的美好!可惜我作〔書法逃兵〕多年,一直都不敢提筆書寫。直到神恩待我,在我94-98年間回港工作時,讓我認識羅澄波弟兄。他是我在錦繡宣道會一同事奉的教友。雖然初相識,但卻一見如故。波哥是兒童書法教學的先驅者。我有幸參加他在中文大學校外課程的書法班,重燃我對書法的興趣和信心。波哥是我的〔亦師亦友〕,我獲益良多。今日能塗鴉以自娛,實拜波哥所賜。沒有神的恩待,沒有波哥的幫助,我不可能寫這幅〔愛蓮說〕送給我的妻子麗蓮。所以字雖然可能見笑於方家,但這幅字,對我夫妻來說,卻是十分有意義的。
〔愛蓮說〕全文如下:〔水陸草木之花,可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊;自李唐來,世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖,中通外直,不蔓不枝,香遠益清,亭亭淨植,可遠觀而不可褻玩焉。予謂菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,花之君子者也。噫,菊之愛,陶後鮮有聞,蓮之愛,同予者何人,牡丹之愛,宜乎眾矣。〕 Posted by Picasa

No comments: